ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

สมัครงานตำแหน่ง : ผู้ประสานงานวิชาการ

15 กุมภาพันธ์ 2560


โครงการผู้นำแห่งอนาคตเปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง   ผู้ประสานงานวิชาการ


คุณสมบัติทั่วไป

1.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

2.มีทักษะการเขียนวิชาการ การคิดอย่างเป็นระบบ และมีความสนใจประเด็นทางสังคม

3.มีทักษะคอมพิวเตอร์ดี สามารถใช้โปรแกรม MS Word Excel PowerPoint ได้ดี และสามารถจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ได้

4.สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

5.มีประสบการณ์ด้านการจัดงานโครงการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.มีทักษะในการประสานและการจัดการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

7.มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นมิตรเข้ากับบุคคลหลากหลายได้ดี


ภาระงาน

1.ทำงานร่วมกับผู้ประสานงานวิชาการคนเดิม ในระยะเวลาที่เหลือในปีนี้ (ถึงเดือนพฤษภาคม) และเตรียมงานสำหรับข้อเสนอโครงการผู้นำแห่งอนาคตปีหน้า

2.ร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการผู้นำแห่งอนาคต ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายการทำงานของโครงการผู้นำแห่งอนาคต

3.ร่วมพิจารณาขอบเขตเนื้อหา/ กิจกรรม ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการย่อยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการผู้นำแห่งอนาคต อาทิเช่น โครงการวิจัย โครงการทำงานในพื้นที่ และโครงการประเมินผลภายใน ให้สำเร็จตามเป้าหมายและกำหนดการ

4.ร่วมกำหนดขอบเขตเนื้อหาและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของโครงการผู้นำแห่งอนาคต  

5.ประสานงานในการจัดทำรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของโครงการรายเดือน รายงานผลการดำเนินงานครี่งปี และรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการประจำปีของโครงการผู้นำแห่งอนาคต

6.จัดทำรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่โครงการ และประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับทิศทาง

7.เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นต่อกระบวนการพัฒนาศักยภาพของโครงการ

8.จัดทำเอกสารข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย

9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้จัดการโครงการผู้นำแห่งอนาคต


จัดส่งใบสมัคร ประวัติการทำงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
email : thurian.ch@gmail.com 

ภายในวันที่ 20 มีนาคม 60 


Download ใบสมัครที่นี่  

ใบสมัครงานโครงการผู้นำแห่งอนาคต


ตัวอย่างแบบฟอร์มสมัครงาน 

Tagged สมัครงาน job ผู้ประสานงานวิชาการ