ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เวทีสื่อสารสาธารณะ (Public Forum) ครั้งที่ ๘ เสวนาผู้นำแห่งอนาคต

17 กรกฏาคม 2559

เวทีสื่อสารสาธารณะ (Public Forum) ครั้งที่ ๘ เสวนาผู้นำแห่งอนาคต 

หัวข้อ “จริยธรรมกับคนรุ่นใหม่ : ใครว่า (ไม่)จำเป็น”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๔๑๓-๔๑๔ ชั้น ๔ อาคารศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ 

จัดโดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต : สร้างเสริมเครือข่ายผู้นำสู่วิถีสุขภาวะทางปัญญา สสส.

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่

Tagged PublicForum8