ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ๑ ตำแหน่ง

19 พฤศจิกายน 2558

#JOB รับสมัคร #ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ๑ ตำแหน่ง
#โครงการผู้นำแห่งอนาคต 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เช่น excel power point ได้ดี 
• สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน 
• เดินทางไปต่างจังหวัดได้
• มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี 
• เป็นผู้มีวินัยในการทำงาน สามารถจัดระบบงานได้ดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงและแรงกดดันได้ 
• หากมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ และประสานงานโครงการกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หรือแหล่งทุนต่างๆ ๒ ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• จัดทำแผนการทำงาน (Action Plan) และบริหารจัดการโครงการ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
• ดำเนินงานและปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กำหนด 
• รับผิดชอบบริหารการเงิน ให้เป็นไปตามกรอบการใช้เงินตามงบประมาณที่กำหนด 
• จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของโครงการให้แก่กรรมการ แหล่งทุน และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ 
• ประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำองค์กรและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
• รับผิดชอบต่อการขับเคลื่อน ดูแลภาพรวมการทำงานขององค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สัญญาจ้างและสวัสดิการ
• ระยะเวลาสัญญา ๑ ปี (ต่อสัญญารายปี) 
• สวัสดิการเงินออม ค่ารักษาพยาบาล และประกันชีวิตแบบอุบัติเหตุ

เอกสารประกอบใบสมัคร 
๑) ประวัติการศึกษาและการทำงาน 
๒) สำเนาบัตรประชาชน ๑ ชุด
๓) สำเนาหลักฐานทางการศึกษา ๑ ชุด
๔) บรรยายแนวทางการสร้างเครือข่ายผู้นำแห่งอนาคตเพื่อการฟื้นฟูประเทศ (ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4) 

ส่งเอกสารมาได้ ๓ ช่องทาง
(๑) ไปรษณีย์ 
(สมัครงาน)
สำนักงานโครงการผู้นำแห่งอนาคต
เลขที่ ๙๙๙ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น ๔ ถ.พุทธมณฑลสายสี่ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
(๒) อีเมล collectivelff@gmail.com
(๓) โทรสาร ๐๒-๔๔๑-๕๒๒๓

เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

Tagged JOB รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการ สมัครงาน หางาน