ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

รับสมัครตำแหน่งผู้ประสานงานทั่วไป

14 กรกฏาคม 2559

โครงการผู้นำแห่งอนาคต Leadership for the Future 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศหาเพื่อนร่วมงานคนใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(สัญญาการจ้างงาน ถึง 31 พฤษภาคม 2560) 

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี 
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
4. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office เป็นอย่างดี
5. มีประสบการณ์ด้านงานสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร ร่างโต้ตอบหนังสือ งานธุรการ งานจัดระบบงานเอกสาร งานจัดพิมพ์ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็นต้น
6. มีประสบการณ์ด้านการจัดงานโครงการ จักพิจารณาเป็นพิเศษ
7. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
8. มีทักษะในการประสาน และการจัดการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
9. มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นมิตรเข้ากับบุคคลหลากหลายได้ดี

จัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณทุเรียน ชื่นแสงจันทร์ 
โทรศัพท์ 089-2389201
email: thurian.ch@gmail.comTagged สมัครงาน Job ผู้ประสานงานทั่วไป หางาน