ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Ocean in a Drop : Building Inside–Out Youth Leadership

01 กันยายน 2558


หมดเขตลงทะเบียน 5 ตุลาคม 2558


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

The Ocean in a Drop: Building Inside – Out Youth Leadership”

"มหาสมุทรในน้ำหยดเดียว : การสร้างภาวะการนำจากภายในสู่ภายนอกแก่เยาวชน"

โดยวิทยากรจากองค์กร Pravah ประเทศอินเดีย


สิ่งที่นิยามความเป็นเยาวชนที่ชัดเจนที่สุดคือ การแสวงหาอัตลักษณ์ของตนเอง

เยาวชนจึงตื่นเต้นที่จะทดลอง มีประสบการณ์ใหม่ๆ พบเจอผู้คนที่แตกต่างออกไป 

และเรียนรู้ความหมายของชีวิตอย่างลึกซึ้ง ในขณะเดียวกันกระบวนกรที่ทำงานกับเยาวชน

ไม่เพียงแต่ช่วยให้การค้นหาตัวตน อันเป็นการโอกาสเปิดมุมมองใหม่ให้กับเยาวชนเท่านั้น 

หากยังโอบอุ้มพลังงานของเยาวชนเพื่อให้พวกเขารับมือกับปัญหาสังคม 

รู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาโลกที่สงบสันติ ป็นประชาธิปไตย ไม่มีใครถูกกีดกันอีกด้วย


หลักการและเหตุผล

โครงการผู้นำแห่งอนาคต (ปีที่ 2) ดำเนินงานภายใต้คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มียุทธศาสตร์ในสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่ม สถาบัน องค์กรและชุมชนทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนา “ผู้นำ” และ “ภาวะการนำ” ผ่านการพัฒนาหลักสูตรและเชื่อมโยงพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วม ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับความเข้าใจต่อตนเอง ผู้อื่นและระบบโครงสร้างทั้งหมดของสังคมและโลกที่สัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน ผ่านการใคร่ครวญ สะท้อนย้อนคิด การรับฟังอย่างลึกซึ้ง อันนำไปสู่มิติการเติบโตทางจิตวิญญาณและสุขภาวะทางปัญญาของผู้นำแต่ละคน โดยมีแนวทางการดำเนินงานด้วยสร้างภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม  ภาคเอกชน ภาครัฐ และมีการเชื่อมร้อยเพื่อสร้างพลวัตของการขับเคลื่อนงานทั้งสองด้านทั้งภายในและภายนอก 

โครงการผู้นำแห่งอนาคตเล็งเห็นว่าองค์กร Pravah ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศอินเดีย เป็นองค์กรที่มีภาระกิจและแนวทางการทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์การทำงานของโครงการ เนื่องจากองค์กร Pravah เป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ยาวนานในด้านการเสริมศักยภาพภาวะการนำแก่เยาวชนและนักขับเคลื่อนสังคมที่ทำงานกับเยาวชนในระดับรากฐาน จนสามารถขยายเครือข่ายเป็นวงกว้าง มีการใช้กระบวนการสร้างพลังบวกและการเปิดมุมมองให้เยาวชนมองเห็นความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น เพื่อพัฒนาให้เยาวชนกลายเป็นประชากรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต โดยใช้กระบวนการสะท้อนย้อนมองตัวเอง การตระหนักรู้ การวิเคราะห์ การคลี่คลายความขัดแย้ง และการสร้างความเป็นพลเมือง องค์กร Pravah เป็นองค์กรที่มีความเหมาะสมสำหรับการแสวงหาความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนแก่โครงการผู้นำแห่งอนาคตและเครือข่าย ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังไม่มีการดำเนินกระบวนการเสริมศักยภาพในรูปแบบลักษณะเดียวกันมากนักในประเทศไทย

ด้วยเหตุนี้โครงการผู้นำแห่งอนาคตจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Ocean in a Drop: Building Inside – Out Youth Leadership หรือ มหาสมุทรในน้ำหยดเดียว : การสร้างภาวะการนำจากภายในสู่ภายนอกแก่เยาวชน เพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการทำงานกับเยาวชนแก่นักขับเคลื่อนสังคม ผ่านการสร้างทักษะในการทำความเข้าใจตนเอง และการจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อศึกษาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ขององค์กร Pravah เพื่อให้โครงการและเครือข่ายสามารถนำไปปรับใช้ในบริบทต่างๆต่อไปในอนาคตอย่างเหมาะสม 


วัตถุประสงค์  

สร้างเสริมศักยภาพในการทำงานกับเยาวชนแก่นักขับเคลื่อนสังคมผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับตนเองและโลก

ศึกษาและถอดบทเรียนการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้ทำงานกับผู้นำเยาวชนขององค์กร Pravah


กลุ่มเป้าหมาย

นักขับเคลื่อนสังคมที่ทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนจำนวน 25 คน

โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


วิทยากรกระบวนการหลัก

ปราวาห์ (Pravah) –เป็นองค์กรพัฒนาเยาวชนในประเทศอินเดีย ที่ได้ทำงานด้านการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาเป็นเวลา 20 ปี การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ถูกออกแบบมาสำหรับกระบวนกรที่ทำงานกับเยาวชน รวมถึงผู้นำองค์กรเยาวชน ผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่ หรือ คนที่ทำงานในสถาบันการศึกษา โดยจะผสมผสานกระบวนการมีส่วนร่วมเข้ากับการสะท้อนย้อนมองตนเองเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

๐ Ashraf Patel 

เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นคณะกรรมการของ ปราวาและชุมชน Youth Collective (CYC) เธอเริ่มต้นชีวิตทำงานในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลในบริษัทSRF Ltd และ Escorts Financial Services เธอเป็น CEO ของปราวาตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรในปี 1994 จนถึงปี 2001 ในปัจจุบันทำงานเป็นผู้จัดการประชุมของ Youth Collective (CYC)Ashraf ได้มีส่วนในการฟูมฟักแนวทางการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมีส่วนในการรณรงค์ให้เกิดนโยบายด้านการพัฒนาเยาวชนและวัยรุ่นผ่านกลุ่มที่ทำงานด้านนโยบายหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงเยาวชนและกระทรวงทรัพยากรณ์มนุษย์ นอกจากนั้นยังเป็นเฟลโลห์ของ Ashoka อีกด้วย เธอจบการศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารงานบุคคล และอุตสาหกรรมสัมพันธ์จาก  Xavier School Of Management ในเมือง Jamshedpur ประเทศอินเดียในปี 1990

๐ Kamini Prakash 

ได้ทำงานกับปราวาตั้งแต่ปี 2007 และได้ทำงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนา การวิจัยและการประเมินผลกระทบ ในปัจจุบันเธอเป็นกรรมการของ Pravah, โครงการ Hope และโรงเรียน Fabindia ในรัฐราชสถานของอินเดีย เธอจบการศึกษาปริญญาโทสาขานโยบายทางสังคมและการวางแผนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาจาก London School of Economics และปริญญาเอกสาขาเยอรมันศึกษาจาก Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

๐ Arjun Shekhar 

เป็นผู้ก่อตั้งร่วมและและกรรมการของปราวาและชุมชน Youth Collective (CYC) เขาเป็นประธานคณะกรรมการของปราวา และเป็นผู้อำนวยการองค์กร Vyaktitva อันเป็นองค์กรพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เขาจบการศึกษาจาก Delhi School of Economics กรุงเดลี และXavier School Of Management เมือง Jamshedpur ระหว่างปี 1990 ถึง 1997 เขาทำงานในบริษัท NIIT and SRF Ltd. และเป็นผู้เขียนนิยายเรื่อง A Flawed God (2011) และ End of Story? (2014) ทั้งสองเล่มถูกจัดพิมพ์โดยสำนักพืมพ์ Hatchette 

Arjun, Ashraf และ Kamini ยังเขียนหนังสือThe Ocean in a Drop:  Inside-Out Youth Leadership.  Sage Publications, 2013.  ร่วมกันอีกด้วย   ปราวาห์


ประเด็นการเรียนรู้หลัก

1. การดำเนินกระบวนการเรียนรู้

2. การสร้างพื้นที่เพื่อเสริมพลังให้แก่เยาวชน

3. การสร้างเสริมความสามารถแก่เยาวชนในการเข้าถึงตัวตนภายในและค้นหาเสียงภายในตัวเอง

4. การสร้างเสริมความสามารถแก่เยาวชนในการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

5. การเสริมสร้างความเมตตา กรุณา โดยสามารถเผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์ในเวลาเดียวกัน

6. การสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีความหวังในสังคมที่มีความเสมอภาคและไร้ความรุนแรง


วัน เวลาและสถานที่จัดประชุม

ศูนย์ฝึกอบรมบ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ 19 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 – 17.00 น.

การลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป 9,000.- บาท / ท่าน 

สมาชิกเครือข่ายโครงการผู้นำแห่งอนาคต *เฉพาะภาคประชาสังคม  5,000.- บาท / ท่าน

อัตรานี้รวม ค่าที่พักและอาหาร

กระบวนการอบรมใช้ภาษาอังกฤษ มีการแปลภาษาไทยตลอดหลักสูตร

โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ


ติดต่อ-สอบถาม ผู้ประสานงาน

นางสาวทุเรียน ชื่นแสงจันทร์ 

อีเมล : thurian.ch@gmail.com

โทรศัพท์ 02 441 5222, 089 238 9201 โทรสาร 02-4415223


Tagged Pravah โครงการผู้นำแห่งอนาคต TheOceaninaDrop BuildingInsideOut YouthLeadership Ashraf Patel Arjun Shekhar Kamini Prakash