ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

สื่อรุ่นใหม่ - ดวงตาใหม่ : ปลุกพลังสร้างสรรค์สื่อ (ภาคใต้/กลาง/ตะวันออกและตะวันตก)

01 กันยายน 2558

ปิดรับสมัครแล้ว


เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อรุ่นใหม่ - ดวงตาใหม่ : ปลุกพลังสร้างสรรค์สื่อ”

โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากโครงการ Inspiring Thailand ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการทำงานสร้างภาคีเพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาประเทศไทย สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ในการร่วมพัฒนาประเทศและสร้างผู้นำรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประเทศไทยผ่านโครงการ 100 โครงการเปลี่ยนประเทศไทย  โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมและให้การหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานของโครงการ Inspiring Thailand โดยรับผิดชอบด้านการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำร่วมและผู้นำรุ่นใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมโครงการนี้จำนวน 500 คน ซึ่งจะเป็นการสร้างผู้นำร่วมรุ่นใหม่ที่สามารถขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประเทศไทยและนำไปสู่การปฏิบัติได้ในทุกระดับ และร่วมพัฒนาหลักสูตรและ Issue Media ที่เป็นผลผลิตจากคนรุ่นใหม่ในพื้นที่

ทั้งนี้ โครงการผู้นำแห่งอนาคตถือว่าการสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่ (Creative Communication for Social Change) เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญในการนำเสนอเนื้อหาสาระและภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่สู่สังคม เนื่องจากสื่อมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนการสร้างความเข้าใจและวิสัยทัศน์ใหม่ให้สังคม  โครงการฯ จึงมุ่งทำงานด้านสื่อควบคู่ไปกับงานด้านอื่นๆ โดยสนับสนุนผู้ผลิตสื่อที่เป็นคนรุ่นใหม่จากพื้นที่และภาคส่วนต่างๆ ในการสร้างและผลิตสื่อใหม่ตามความรู้ความชำนาญของตนเอง ผ่านทางกระบวนการเรียนรู้ประเด็นภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ ได้แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ของสื่อมวลชนชั้นนำ ในขณะเดียวกันก็เรียนรู้ที่จะใคร่ครวญ เปิดมุมมองและวิสัยทัศน์ เพื่อให้เห็นภาวะการนำจากคนรุ่นใหม่

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้ขับเคลื่อนงานในพื้นที่และจังหวัดของตนเอง เพิ่มพูนความเข้าใจและวิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับภาวะการนำร่วม  ในขณะเดียวกันก็สร้างความรู้ความเข้าใจและรู้เท่าทันช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่จากมุมมองใหม่ และสื่อสารสู่สังคมวงกว้างอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมี “ดวงตาใหม่” ต่อประเด็นและบริบทในท้องถิ่น  โครงการผู้นำแห่งอนาคต โดยการสนับสนุนของ สสส. จึงเห็นควรจัดทำ เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อรุ่นใหม่-ดวงตาใหม่ : ปลุกพลังสร้างสรรค์สื่อ” เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมและเป็นการหนุนเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อ (media literacy) เพื่อความเท่าทันและใช้สื่อเพื่อขับเคลื่อนประเด็นในพื้นที่ของคนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้เกิดความเข้าใจในตนเอง ผู้อื่น ตลอดจนความเป็นไปในท้องถิ่นด้วยมุมมองใหม่ ภายใต้โครงการปลุกพลัง เปลี่ยนไทย

2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่และสื่อสารอย่างสร้างสรรค์สู่สังคมวงกว้างต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

คนรุ่นใหม่จากภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทและหน้าที่อยู่บนพื้นฐานการปฏิบัติการจริงจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศที่สนใจการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสาร ทั้งจากการคัดเลือกจากเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่ ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย” และสมัครเข้าร่วม

กระบวนกร

1. คุณชรรินชร เสถียร และทีมงาน

2. สื่อมวลชน/นักเขียน อาทิ คุณวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์  คุณโตมร ศุขปรีชา คุณสฤณี อาชวานันทกุล คุณบอล-คุณยอด (หนังพาไป) คุณอาทิตย์ โกวิทวรากูร ฯลฯ

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ

1. คนรุ่นใหม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถทั้งภาวะภายใน ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ตลอดจนมุมมองใหม่เกี่ยวกับประเด็นในท้องถิ่น

2. เกิดการสื่อสารเรื่องภาวะการนำร่วมและประเด็นในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพเพื่อความเข้าใจต่อสังคมในวงกว้าง

ผู้ประสานงาน

1.คุณทุเรียน  089-238-9201 อีเมล thurian.ch@gmail.com 

สำนักงานโครงการผู้นำแห่งอนาคต

เลขที่ 999 ชั้น 4 อาคารประชาสัมคมอุดมพัฒน์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 02-441-5223 โทรสาร 02-441-5223 

Tagged สื่อดวงตาใหม่ ปลุกพลังสร้างสรรค์สื่อ อบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อรุ่นใหม่ ปลุกพลังเปลี่ยนไทย InspringThailand