ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ ๗ ในประเด็น “คนเล็ก เปลี่ยนเมือง : D.I.Y”

15 กรกฏาคม 2558

 


    โครงการผู้นำแห่งอนาคต  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัด เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ ๗ ในประเด็น “คนเล็ก เปลี่ยนเมือง : D.I.Y” 


     โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกลางในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการทำงานเชิงระบบด้านการพัฒนาภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

     คณะผู้จัดงานมีความตั้งใจเชิญผู้นำที่ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาพื้นที่เมือง หลากหลายบริบท มาร่วมแลกเปลี่ยน เพื่อขับเน้น ให้เห็นภาวะการนำที่มีอยู่ในบุคคลทั่วไปในแต่ละชุมชนที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงพัฒนาถิ่นอาศัยของตน รวมทั้งภาวะการนำร่วม ที่เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ บทบาทที่แต่ละกลุ่มขับเคลื่อนต่างก็มีสมาชิกที่มีศักยภาพหลากหลาย และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายคนทำงานสานพลังเกื้อหนุนกันต่อไปในอนาคต


เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 7  "คนเล็ก เปลี่ยนเมือง : D.I.Y." 

วันศุกร์ที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ติดตามรายละเอียดงาน ที่ : https://www.facebook.com/events/103058450042269/

ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ : http://goo.gl/forms/BWhvnoN4xC


Tagged เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ ๗ ในประเด็น “คนเล็ก เปลี่ยนเมือง : D.I.Y” D.I.Y คนเล็ก เปลี่ยนเมือง