ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

“ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย : แรงบันดาลใจคนไทยร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม”

22 มิถุนายน 2558


Tagged InspiringThailand ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ศนพประเวศวะสี