ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เวทีการเรียนรู้ครั้งที่1 ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Leadership for Social Facilitation)

16 พฤษภาคม 2558

เวทีการเรียนรู้ครั้งที่1 ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Leadership for Social Facilitation)

ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา

วิทยากรกระบวนการหลัก

·  ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์

·  ประชา หุตานุวัตร

·  ณัฐฬส วังวิญญู


Tagged LeadershipForSocialFacilitation CL โครงการผู้นำแห่งอนาคต เวทีการเรียนรู้ครั้งที่1