ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

โครงการภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Leadership for Social Facilitation)

10 เมษายน 2558

หลักการและเหตุผล

ในช่วงสองปีที่ผ่านมาอาจกล่าวได้ว่าสังคมไทยกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านและการฟื้นฟูประเทศหลังจากที่มีความขัดแย้งต่อเนื่องมายาวนานนับตั้งแต่ปี 2549  แม้ดูเหมือนสถานการณ์ความขัดแย้งจะสงบลงและไม่ปรากฎให้เห็นเด่นชัดในพื้นที่สาธารณะทางการเมืองในปัจจุบัน  แต่ในความเป็นจริงนั้นยังคงมีความขัดแย้งแอบแฝงอยู่และรอวันจะประทุรุนแรงขึ้นหากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม   และสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งที่ยังคงทำให้ความขัดแย้งแฝงดำรงอยู่นั้นมาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง ความสัมพันธ์เชิงอำนาจและระบบความคิดความเชื่อของคนในสังคม  ภาครัฐพยายามจะสร้างการปฏิรูปประเทศในหลายๆด้านเพื่อแก้ปัญหาที่สั่งสมมานาน  แต่ปัญหาที่มีนั้นมีความซับซ้อน เรื้อรัง รุนแรงและมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา จนดูเหมือนว่าลำพังอาศัยเพียงความพยายามในการปฏิรูปของภาครัฐซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่อาจจะไม่สามารถรับมือกับปัญหาทั้งหมดได้ทันท่วงทีและอาจจะไม่รอบด้านเพียงพอ  ในขณะที่สังคมไทยยังคงมีผู้คนในสังคมรวมทั้งผู้นำคนเล็กคนน้อยและองค์กรต่างๆ อีกจำนวนมากที่มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ในชุมชนและในสังคมโดยไม่หวังพึ่งพาเพียงความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาจากภาครัฐ  คนเหล่านี้ล้วนทำงานแทรกตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ  หากผู้คนเหล่านี้ได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกันและกันทั้งในเชิงเนื้องาน ความสัมพันธ์และโครงสร้างทางสังคม  รวมทั้งมีศักยภาพในการสร้างพื้นที่ของการรับฟังโอบอุ้มกลุ่มคนที่หลากหลาย สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกๆฝ่ายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน  ย่อมจะนำไปสู่การฟื้นฟูประเทศอย่างมีพลัง

ด้วยเหตุนี้โครงการผู้นำแห่งอนาคต (ปีที่ 2)  ดำเนินงานภายใต้คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้จัด โครงการสัมมนา ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Leadership for Social Facilitation) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมศักยภาพในการเป็นผู้นำที่มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการดูแลโอบอุ้มพื้นที่การพูดคุยและการขับเคลื่อนงานให้แก่กลุ่มคนที่หลากหลาย  เสริมสร้างการเติบโตทางจิตวิญญาณ สุขภาวะทางปัญญา เชื่อมโยงประเด็นงานในพื้นที่ของตนกับโครงสร้างและบริบททางสังคม

วัตถุประสงค์  

1. เสริมศักยภาพในการเป็นผู้นำที่มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการดูแลโอบอุ้มพื้นที่การพูดคุยและการขับเคลื่อนงานให้แก่กลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถยกระดับการทำงานไปยังประเด็นทางสังคมที่ใหญ่ยิ่งขึ้น

2. เสริมสร้างการเติบโตทางจิตวิญญาณ สุขภาวะทางปัญญา การใคร่ครวญสะท้อนมองตน การมีสติรู้เท่าทันอัตตาตนเอง

3. เสริมสร้างศักยภาพ ทักษะในการสื่อสาร การฟังอย่างลึกซึ้ง การตั้งคำถาม การใช้กระบวนการสุนทรียสนทนา สร้างพื้นที่การมีส่วนร่วม

4. พัฒนาศักยภาพในการเห็นความเชื่อมโยงของบริบททางสังคม  เข้าใจโครงการสร้างทางสังคม (Social Structure) เห็นกระบวนทัศน์ทั้งเก่าและใหม่ที่ตนเชื่อและดำรงอยู่ (Paradigms/ World Views) การคิดเชิงระบบ (System Thinking) นิเวศวิทยา (Ecology)

วิทยากรกระบวนการหลัก

· ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์    เลขาธิการสถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม

· ประชา หุตานุวัตร    ผู้อำนวยการโครงการชุมชนนิเวศเอเชีย

· ณัฐฬส วังวิญญู      ผู้อำนวยการสถาบันขวัญแผ่นดิน

ประเด็นการเรียนรู้หลัก

1. การพัฒนาทางจิตวิญญาณ สุขภาวะทางปัญญา การทำงานภายในจิตใจ (Inner work) การใคร่ครวญสะท้อนย้อนคิด (Reflection) การเข้าใจตนอย่างถ่องแท้ (Self-Mastery)

2. กระบวนทัศน์ต่างๆ (Paradigms, Worldviews)  โครงสร้างสังคม (Social Structure)  การคิดเชิงระบบ (System Thinking) นิเวศวิทยา (Ecology)

3. ทักษะการโอบอุ้มพื้นที่การเรียนรู้และพูดคุย ทักษะการสื่อสาร การฟังอย่างลึกซึ้ง การตั้งคำถาม พลังของเรื่องเล่า กระบวนการสุนทรียสนทนา  การสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วม

4. การฝึกปฏิบัติ ติดตามสนับสนุนในพื้นที่

ภาพจากงานแนะนำโครงการ “ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม”

๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น ๑ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล ศาลายา 

Tagged โครงการภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม CL LeadershipForSocialFacilitation ผู้นำแห่งอนาคต