ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

โครงการผู้นำแห่งอนาคต เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

03 มีนาคม 2558

โครงการผู้นำแห่งอนาคต” เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ และการสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับ “ผู้นำและภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่” ที่สามารถรับมือกับวิกฤตความเปลี่ยนแปลงและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และเป็นพลังร่วมนำพาสังคมให้ฟื้นตัวกลับสู่ความปกติสุขอย่างรวดเร็วและมั่นคง

ผู้นำและภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่” ในบริบทโครงการฯ นี้ หมายถึง สภาวะความเป็นผู้นำที่ให้คุณค่ากับศักยภาพและการพัฒนา “ด้านใน” (self-leadership) เพื่อก้าวข้ามมายาคติ ความคิด และความเชื่อเดิมๆ ของผู้นำเชิงอำนาจ หันกลับมาพัฒนาความสามารถเชิงการสะท้อนย้อนมองตนเอง (reflexivity) การเชื่อมโยงกับสรรพสิ่ง (connectivity) การเรียนรู้ใหม่และเปลี่ยนแปลงตนเอง (renewability) และความรับผิดชอบ (responsibility) ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ จึงเน้นความเป็นผู้นำแบบรวมหมู่และหลากหลาย (collective หรือ ecology of leadership) มีจิตสำนึกและความประพฤติที่ซื่อตรง มุ่งประโยชน์สุขของส่วนรวม (ethical leadership) และสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างมีพลัง (transformative leadership) ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสังคม

ในการดำเนินงานประจำปี 2558 โครงการฯ มีความประสงค์จะสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ ภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่และแนวทางในการฟื้นฟูสังคมในบริบทขององค์กร ชุมชน เครือข่ายและภาคส่วนของสังคมไทยที่แตกต่างหลากหลาย จึงขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการที่สังกัดภายใต้สถาบัน องค์กรต่างๆ และนักวิชาการอิสระที่สนใจ และต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยความยาวไม่เกิน 15 หน้า ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว (ภายใต้ระยะเวลาการดำเนินงานไม่เกิน 9 เดือน)

ข้อเสนอโครงการวิจัย ควรประกอบด้วย

1.ชื่อเรื่อง

2.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา / โจทย์วิจัย (หรือแรงบันดาลใจในการทำวิจัยหัวข้อนี้)

3.ผลกระทบ / ความเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังว่าเกิดขึ้นจากโครงการวิจัย

4..เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย

5.ระเบียบวิธีในการวิจัย

6.แนวทางในการดำเนินงานวิจัย / แผนการดำเนินงานวิจัย

7.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิจัย

8.ประวัติและผลงานของนักวิจัย

ทั้งนี้ โครงการฯ จะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างชุมชนเครือข่ายนักวิชาการให้กับผู้วิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยจะชี้แจงรายละเอียดให้ทราบหากข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านการพิจารณา

ผู้สนใจส่งเอกสารมาที่ collectivelff@gmail.com

ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกานน ๐๒-๔๔๑๕๒๒๒ และ ๐๘๕-๐๖๒-๑๔๘๑

ที่ตั้งของสำนักงานโครงการผู้นำแห่งอนาคต

* โครงการผู้นำแห่งอนาคต

เลขที่ ๙๙๙ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม ๗๓๑๗๐

http://www.leadershipforfuture.com


Tagged นักวิจัย นักวิชาการ ภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ เปิดรับงานวิจัย คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อเสนอโครงการวิจัย