ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

โครงการพัฒนาผู้นำร่วมจิตสาธารณะ ตำบลโคกสลุง

หลักการและเหตุผล
ตำบลโคกสลุง เป็นพื้นที่หนึ่งใน ๙ ตำบลของอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ที่มีการทำงานของ ภาคประชาชนในด้านการพัฒนาคนบนฐานของวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการทำงานที่ผ่านมาคณะทำงานสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสลุงได้พยายามผลักดันให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหลายโครงการ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังคงเป็นอุปสรรคในการทำงานคือการผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้นำชุมชน ส่งผลให้การทำงานของภาคประชาชนขาดพลังและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
คณะทำงานสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสลุงจึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาผู้นำร่วมจิตสาธารณะ ตำบลโคกสลุง” เพื่อค้นหาผู้นำร่วมจิตสาธารณะและมีกระบวนการในการพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน ผู้นำร่วมจิตสาธารณะนำไปสู่การเกิด “สภาแกนนำจิตสาธารณะตำบลโคกสลุง” ให้ประชาชนได้มีเวทีพูดคุย ปรึกษาหารือ เสนอความต้องการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนตนเองอย่างมีส่วนร่วม อันจะนำไปสู่การฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อค้นหาผู้นำร่วมจิตสาธารณะ
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานและผู้นำร่วมจิตสาธารณะ
๓. เพื่อสร้างสภาแกนนำจิตสาธารณะ

เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เพื่อสร้างผู้นำร่วมจิตสาธารณะตำบลโคกสลุง
กลุ่มเป้าหมาย
๑. คณะทำงานและสมาชิกสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสลุง
๒. แกนนำหมู่บ้านหมู่ ๑ – หมู่ ๑๑
ตัวชี้วัด
๑. มีแกนนำจิตสาธารณะอย่างน้อยหมู่ละ ๓ คน
๒. เกิดสภาแกนนำจิตสาธารณะตำบลโคกสลุง

๕. วิธีการดำเนินงาน
๑. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และภาพรวมของโครงการ
๒. ประสานแกนนำพื้นที่
๓. ประสานวิทยากร
๔. ดำเนินงานตามโครงการ
๕. ประเมินผล
๖. ถอดบทเรียน
๗. จัดทำรายงานปิดโครงการ

ระยะเวลาดำเนินงาน/ตารางการดำเนินงาน
๑ สิงหาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

สถานที่ดำเนินงาน
ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

การประเมินผล
๑. ประชุมกลุ่มย่อย(Focus group)
๒. สัมภาษณ์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. มีแกนนำจิตสาธารณะ
๒. มีเครือข่ายจิตสาธารณะระดับตำบล
๓. เกิดเวทีสาธารณะในชุมชน(สภากาแฟ)
๔. เกิดสภาแกนนำจิตสาธารณะตำบลโคกสลุง

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายประทีป อ่อนสลุง ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสลุง
โทรศัพท์ ๐๘๔ – ๙๗๘๖๗๘๒ โทรสาร ๐๓๖ – ๔๘๓๑๘๐ อีเมล pt180108@hotmail.com
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๖ หมู่ ๓ ซอย - ตำบลโคกสลุง
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๑๔๐

DOWNLOAD