ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

โครงการส่งเสริมผู้นำเกษตรกรแห่งอนาคต

ที่มา
สถานการณ์ภาคการเกษตรในสังคมไทยกำลังเกิดความขาดแคลนเกษตรกรเนื่องจากเกษตรกรปัจจุบันมีอายุ 55-60 ปี ในขณะที่เกษตรกรส่วนหนึ่งลงไปทำการเกษตรแล้วเจอความท้าทายมากมาย คนที่จะตัดสินใจทำเกษตรควรรับทราบถึงความท้าทายเหล่านี้เพื่อพร้อมรับมือกับความท้าทายของตัวเองต่อไป
“ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตรชี้อนาคต 1-2 ปีข้างหน้า แรงงานภาคเกษตรขาดแคลน 5 แสนคน เนื่องจากสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องการทำงานในไร่นา ภาคประมงงานหนัก และค่าจ้างไม่คุ้มค่า ระยะสั้นต้องพึ่งแรงงานต่างด้าว ระยะยาวต้องหามาตรการจูงใจแรงงานไทย”
ทั้งนี้จากความท้าทายของเกษตรรุ่นใหม่ที่พบหลังจากการกลับไปทำเกษตรที่บ้านของตนเองคือ การมองเห็นคุณค่าและความหมายที่แท้จริงของชีวิตเกษตรกร ความท้าทายด้านการมยอมรับจากสังคมและครอบครัว การควบคุมต้นทุนการผลิต (การผลิตแบบไม่ขาดทุนหรือควบคุมต้นทุนได้) ความเชื่อเรื่องเกษตรอินทรีย์ว่ายากลำบากและมีความยุ่งยากซับซ้อน ขั้นตอนการทำยากกว่าการซื้อสารเคมีมาใช้ ในขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนให้เกิดการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ เช่น โครงการ SMART FARMER เพื่อสร้างแรงงานในภาคการเกษตรในระยะยาว

ดังนั้น “โครงการส่งเสริมผู้นำเกษตรกรแห่งอนาคต” จึงดำเนินกิจกรรมโดยมีเป้าหมาย 3 ประการคือ
1)ค้นหาคุณค่า ความหมายของเกษตรกรรุ่นใหม่
2)แลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ของเกษตรกรรุ่นใหม่ 3 แห่ง
3)ทำเป้าหมายและแนวทางการส่งเสริมผู้นำเกษตรกรแห่งอนาคต หรือ แผนการดำเนินงาน 3 ปี
เพื่อให้กระบวนการส่งเสริมเกษตรกรมองเห็นคุณค่าร่วมกัน(Core value) ในการประกอบอาชีพการเกษตรและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่าและความสุขต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อค้นหาคุณค่า ความหมายของเกษตรกรรุ่นใหม่
2. เพื่อจัดทำเป้าหมายและแนวทางการส่งเสริมผู้นำเกษตรกรแห่งอนาคต

ผลลัพธ์
1. มองเห็นคุณค่าของเพื่อนเกษตรกรและเข้าใจคุณค่าและความหมายร่วมกันของภาคการเกษตร
2. แผนส่งเสริมผู้นำเกษตรกรแห่งอนาคต
3. รายงานสรุปเวทีครั้งที่ 1 และ รายงานสรุปเวทีครั้งที่ 2

กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร 20 คน
อนุกูล ทรายเพชร ผู้รับผิดชอบโครงการ

DOWNLOAD