ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

เวทีการเรียนรู้ครั้งที่3:ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม

โครงการเสริมศักยภาพภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม
Leadership Capacity for Social Facilitation
เวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 3
วันที่ 24-27 กันยายน 2558
ณ คำแสด รีเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

DOWNLOAD

Tagged