ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

เวทีการเรียนรู้ครั้งที่1:ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม

โครงการเสริมศักยภาพภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม
Leadership Capacity for Social Facilitation
เวทีการเรียนรู้ครั้งที่ 1
วันที่ 13-16 พฤษภาคม 2558
ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม

DOWNLOAD