ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

การเรียนรู้สัญจรผู้นำแห่งอนาคต : แม่สอด

บันทึกการศึกษาดูงาน
เรื่องภาวะการนำในภาคประชาสังคม
ณ อ.แม่สอด จ.ตาก
12-14 ธันวาคม 2557
โดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

DOWNLOAD