ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น (Leadership for Transcendence)

บันทึกเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น
(Leadership for Transcendence)
โมดูลที่ 1 ภาวะการนำที่ดำรงอยู่บนขอบ (Edge Walking Leadership)
โดยวิทยากร Vikram Bhatt, PCC
ในวันอาทิตย์ที่ 21 - วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพฯ

DOWNLOAD