ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

Phenomenon-based Learning

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพผู้นำการศึกษาด้วยแนวทาง
Phenomenon-based Learning
โดยวิทยากรกระบวนการหลัก Educluster Finland
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการศึกษาจากประเทศฟินแลนด์
ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

DOWNLOAD

Tagged