ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม รุ่นที่3 ครั้งที่ 2

สรุปเวทีการเรียนรู้เครือข่ายภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม
(Leadership for Social Facilitation)
รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2
วันที่ 17 - 20 มกราคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาฝึกอบรมวิมานดิน
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

DOWNLOAD