ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

Leadership for Transcendence Workshop

บันทึกเวทีอบรมเชิงปฏิบัติการภาวะการนำเพื่อการข้ามพ้น
(Leadership for Transcendence)
วันจันทร์ที่ 9 – วันพุธที่ 11 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กรุงเทพฯ

DOWNLOAD