ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม รุ่นที่2 ครั้งที่ 2

เวทีการเรียนรู้เครือข่ายภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม
(Leadership for Social Facilitation) รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2
วันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2559 จ.กาญจนบุรี

DOWNLOAD