ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

ภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม รุ่นที่2 ครั้งที่1

เวทีการเรียนรู้เครือข่ายภาวะการนำเพื่อการขับเคลื่อนสังคม
(Leadership for Social Facilitation) รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1
วันที่ 2-5 ตุลาคม 2559 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

DOWNLOAD