ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

Annual Reflection 2015

เวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน (Annual Reflection)
ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน - วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

DOWNLOAD