ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

ถอดกระบวนการ : เวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต

CL1 CL2 CLX และ อ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ ร่วมกันถอดกระบวนการ จากเวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต ในปี พ.ศ.2557