ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

สัจจะออมทรัพย์

บทความทางสื่อสิ่งพิมพ์
คนต้นเรื่อง พระเทพญาณเวที พระนักปราชญ์ผู้บุกเบิกการศึกษาสงฆ์
มีผลงานการก่อตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ไปทั่วจังหวัด มีวัตรปฏิบัติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนในเมืองพะเยา

ผู้ผลิต น.ส.สายอรุณ ปินะดวง
โครงการ “การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่”
(สิงหาคม 2557-มกราคม 2558)
โดย มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
ร่วมกับ
สถาบันปวงผญาพยาว
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

DOWNLOAD