ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

แด่หัวใจทุกดวง

สื่อในโครงการการสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่
เรื่องเล่าและภาพลายเส้น เรื่อง แด่หัวใจทุกดวง
คนต้นเรื่อง นารี เจริญผลพิริยะ
ผู้ใช้หัวใจ ความห่วงใย กับความรู้เรื่องสันติภาพ สันติวิธี
และการเป็นนักจัดกระบวนการ ลงไปทำงาน “เยียวยา”
ผู้หญิงที่เป็นเหยื่อจากความรุนแรง ผู้หญิงที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
จากความไม่สงบในภาคใต้ตั้งแต่เหตุการณ์กรือเซะ ตากใบ จนถึงปัจจุบัน

คนเล่าเรื่อง น.ส.เมธิรา อินทร์สวาท
โครงการ “การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่”
(สิงหาคม 2557-มกราคม 2558)
โดย มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
ร่วมกับ
สถาบันปวงผญาพยาว
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

DOWNLOAD