ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

The White Room

สื่อจากโครงการ การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่
งานเขียนและภาพวาดลายเส้น เรื่อง The White Room
คนต้นเรื่อง The White Room
โครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์การกุศลแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส

คนเล่าเรื่อง พิระดา ธรรมวีระพงษ์
โครงการ “การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่”
(สิงหาคม 2557-มกราคม 2558)
โดย มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
ร่วมกับ
สถาบันปวงผญาพยาว
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

DOWNLOAD