ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

ผลงานจากโครงการ การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่ พ.ศ.2557

ผลงานจากโครงการ “การสื่อสารเพื่อจินตนาการใหม่”
(สิงหาคม 2557-มกราคม 2558)
โดย มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
ร่วมกับ
สถาบันปวงผญาพยาว
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย