ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

VDO:Annual Symposium and Reflection 2017

ชมบันทึกงานประชุมวิชาการและเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน
Annual Symposium and Reflection
วันที่ 3 - 4 เมษายน 2560 ณ คอนเวนชั่นฮอลล์
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS กรุงเทพฯ
๐ ปาฐกถาเปิดงาน โดย อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
https://www.facebook.com/leadershipforthefuture2014/videos/1506913702686302/
๐ เลือกชมจาก Playlists
http://gg.gg/AnnualSymposiumandReflection2017
“ประสบการณ์ การเรียนรู้ ความเปลี่ยนแปลง
: บทเรียนจากผู้นำขับเคลื่อนสังคม”
๐ คุณประทีป อ่อนสลุง
๐ คุณนุชนารถ บุญคง
๐ คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ
“การเดินทางภายในกับโลกที่เปลี่ยนแปลงภายนอก”
๐ คุณวรรณา จารุสมบูรณ์
๐ คุณพฤหัส พหลกุลบุตร
๐ คุณไมตรี จงไกรจักร์
๐ คุณธีระพล เต็มอุดม
"ผู้นำกับโลกแห่งวัตถุ : บทเรียนจากปรัชญาตะวันออก"
๐ ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
๐ ผศ.ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์
๐ รศ.ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
๐ ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
ดำเนินรายการโดย อ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
#โครงการผู้นำแห่งอนาคต

Tagged