ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

การประชุมวิชาการโครงการผู้นำแห่งอนาคต

หัวข้อ “คุณธรรม นำร่วม และการเปลี่ยนผ่าน : ภาวะผู้นำภูมิปัญญาตะวันออก”
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุม Infinity 2 โรงแรมพูลแมน ซอยรางน้ำ

กล่าวต้อนรับโดย
รศ.ดร. อนุชาติ พวงสำลี ผู้อำนวยการโครงการผู้นำแห่งอนาคต และ คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กราบเรียนเชิญกล่าวเปิดงาน ศ.นพ.ประเวศ วะสี คณะกรรมการที่ปรึกษา โครงการผู้นำแห่งอนาคต

๐ การนำเสนอโครงการ “ภาวะผู้นำในภูมิปัญญาตะวันออก”
บทความที่ 1 เรื่อง “การสร้างพลังแห่งตนในปัจเจกชน : ภาวะผู้นำในปรัชญาสำนักเต๋า”
โดย ผศ.ดร. ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทความที่ 2 เรื่อง “กุศโลบายของผู้นำในปรัชญาหานเฟยจื่อ”
โดย รศ.ดร. ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทความที่ 3 เรื่อง “ครอบครัว รัฐ สายลม ดาวเหนือ : ภาวะผู้นำในปรัชญาขงจื่อ”
โดย ศ.ดร. สุวรรณา สถาอานันท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บทความที่ 4 เรื่อง “การท้าทายและการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมหลากวัฒนธรรม : ภาวะผู้นำของพระพุทธเจ้า”
โดย ผศ.ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ตั้งข้อสังเกตบทความ
นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
คุณภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

๐ การนำเสนอโครงการ“ผู้นำกับการมีส่วนร่วมในการจัดการเมือง”
โดย คุณศรินพร พุ่มมณี และทีมงาน นักพัฒนาชุมชนเมือง

๐ การนำเสนอโครงการ “วิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการขับเคลื่อนสังคมด้วยภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่แก่องค์กรที่ดำเนินการด้านการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ”
โดย ผศ.ดร. อริศรา เล็กสรรเสริญ และทีมงาน คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ม.มหิดล

ผู้ตั้งข้อสังเกตบทความ
รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม

๐เปิดซักถามและอภิปรายทั่วไป

๐การสังเคราะห์เพื่อมองไปข้างหน้าและกล่าวปิดงาน
โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

๐ดำเนินรายการโดย ดร.อดิศร จันทรสุข รองผู้อำนวยการโครงการผู้นำแห่งอนาคต และ รองคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์