ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

เวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน (Annual Reflection)

เมื่อครบรอบการทำงานในแต่ละปีโครงการผู้นำแห่งอนาคตจะเชิญเครือข่ายผู้นำร่วมเพื่อการฟื้นฟูและสร้าง­สรรค์สังคม
(Collective Leadership for a Resilient Society) จากทุกภาคส่วน เข้าร่วมเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอด การเชื่อมโยงข้ามเครือข่าย และสานเจตนารมย์ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตประ­เทศในอนาคต การฟื้นฟูสังคมและประเทศ และหาทางที่จะสร้างความร่วมมือกันต่อไปในอ­นาคต