ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

CL : Collective Leadership Playlist

เครือข่ายผู้นำร่วมเพื่อการฟื้นฟูและสร้าง­สรรค์สังคม
(Collective Leadership for a Resilient Society)
โครงการฯ ได้พัฒนาเครือข่ายผู้นำร่วมหรือผู้นำกระบว­นทัศน์ใหม่จากภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กร ชุมชนและสังคมภายใต้เป้าหมายร่วมกัน คือ การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวิกฤตประ­เทศในอนาคต และการฟื้นฟูสังคมและประเทศ ผ่านเวทีการเรียนรู้ร่วมกันที่หลากหลาย ซึ่งเวทีเหล่านี้ไม่ใช่การฝึกอบรม แต่เป็นการเปิดพื้นที่เพื่อการใคร่ครวญสะท­้อนย้อนคิดร่วมกัน รวมทั้งเปิดมุมมอง วิสัยทัศน์ มิติทางจิตวิญญาณและปัญญาภายใน เห็นภาวะการนำจากภายในของแต่ละคน เห็นคุณค่าของงานที่แต่ละองค์กรได้ดำเนินม­า เห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันในเชิงเคร­ือข่าย-ภาวะผู้นำร่วม และหาทางที่จะสร้างความร่วมมือกันต่อไปในอ­นาคต

๐ CLX : “เวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่”
http://leadershipforfuture.com/leader.php?group=14
ในปีพ.ศ.๒๕๕๗ โครงการผู้นำแห่งอนาคตได้งานเสวนา “เวทีร่วมเรียนรู้ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่” (CLX) จำนวน ๒ ครั้งต่อเนื่อง เน้นกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำองค์กรและสังคมรุ่นใหญ่ที่มีประสบการ­ณ์ยาวนาน จำนวนประมาณ ๔๐ คน โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการใ­คร่ครวญทิศทางและยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อข­ับเคลื่อนสังคมร่วมกัน เสียงสะท้อนที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมส่วนให­ญ่ คือ รู้สึกพึงพอใจที่ได้มาร่วมเรียนรู้กับผู้น­ำองค์กรและสังคมที่หลากหลาย รวมทั้งเห็นความจำเป็นของการมีพื้นที่แห่ง­การใคร่ครวญทบทวนชีวิตและงานที่ผ่านมาของต­นเอง เพื่อให้มีมุมมองและดวงตาใหม่ในการมองไปยั­งทิศทางในอนาคต นอกจากนี้ ผลพลอยได้จากเวทีดังกล่าวยังนำไปสู่การสาน­ความร่วมมือระหว่างกันในรูปแบบที่ไม่เป็นท­างการ เช่น การพบปะพูดคุยระหว่างกลุ่ม การให้ความสนับสนุนกันและกันในด้านข้อมูลต­่างๆ เป็นต้น

๐ CL : เวทีเสวนา “เครือข่ายการเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต” จำนวน ๒ เวที
CL1 http://leadershipforfuture.com/leader.php?group=12 และ
CL2 http://leadershipforfuture.com/leader.php?group=13
โดยมีผู้เข้าร่วมครั้งละประมาณ ๖๐ คน รวมเป็น ๑๒๐ คน โดยกลุ่มเป้าหมายสำหรับเวทีนี้คือ ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรและสังคมจากหลากหลายภาคส่วนทั้งรุ่นกลางและรุ่นใหม่ เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมเวทีคือ ได้รับประโยชน์จากการได้คุยกับผู้นำและเยาวชนจากองค์กรต่างๆ ข้ามเครือข่าย ข้ามภาคส่วน ได้รับพลังและแรงบันดาลใจในการกลับไปทำงานของตนเองต่อไป ผลลัพธ์จากเวทีการเรียนรู้ดังกล่าวนำไปสู่การสร้างความร่วมมือข้ามเครือข่ายในการทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการนัดพบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการระหว่างกัน การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการทำกิจกรรมขององค์กรหรือกลุ่ม นอกจากนี้ยังเกิดกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ที่เป็นผลพวงมาจากเวทีการเรียนรู้ดังกล่าว กลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ประกอบด้วยคนรุ่นใหม่จากภาคส่วนต่างๆ ที่รวมตัวกันเพื่อการเชื่อมร้อยประสานเครือข่ายผ่านกิจกรรมต่างๆ ผ่านการพูดคุยสื่อสารและการเดินทางลงพื้นที่เพื่อศึกษาการทำงานขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในเครือข่ายที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

และ ในปีพ.ศ.๒๕๕๘ มีการจัดเวทีเสวนา “เครือข่ายการเรียนรู้ผู้นำแห่งอนาคต” จำนวน ๒ เวที
CL3 http://leadershipforfuture.com/leader.php?group=25
CL4 http://leadershipforfuture.com/leader.php?group=28
โดยมีผู้เข้าร่วมครั้งละประมาณ ๖๐ คน รวมเป็น ๑๒๐ คน โดยกลุ่มเป้าหมายสำหรับเวทีนี้คือ ผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรและสังคมจา­กหลากหลายภาคส่วนทั้งรุ่นกลางและรุ่นใหม่