ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ๒๕๕๘

โครงการผู้นำแห่งอนาคต ร่วมปลุกพลังเปลี่ยนไทย
สร้างแรงบันดาลใจ คนไทยร่วมเปลี่ยนแปลงสังคม
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วประเทศตลอดปี พ.ศ.๒๕๕๘
๐ เวทีเครือข่ายคนรุ่นใหม่ปลุกพลังเปลี่ยนไทย 4 เวที ทั่วประเทศ
http://leadershipforfuture.com/article.php?page=15&group=49

๐ เวทีสื่อรุ่นใหม่-ดวงตาใหม่ ปลุกพลังสร้างสรรค์สื่อ 2 เวที ทั่วประเทศ
http://leadershipforfuture.com/article.php?page=15&group=50

๐ โครงการนักสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม (Issue Media)
#CreativeCommunicationforSocialChangeWorkshop
http://leadershipforfuture.com/article.php?page=15&group=53