ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

ผู้นำที่แท้แห่งศตวรรษที่ 21

ผู้นำที่แท้แห่งศตวรรษที่ 21
คู่มือหลักสูตรการเรียนรู้นักปฏิบัติการทางสังคมและสุขภาวะ
ดัดแปลงจากต้นฉบับ คู่มือหลักสูตร นักปฏิบัติการทางสังคมและสุขภาวะ (ผู้นำที่แท้แห่งศตวรรษที่ 21)
บันทึกและถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรู้
โดย กรรณจริยา สุขรุ่ง ปิยนาถ ประยูร
หนูเพียร แสนอินทร์ ปทุมพร ปวงจันทร์

บรรณาธิการบริหาร : นรรณ วงศ์พัวพันธุ์
บรรณาธิการต้นฉบับ : หฤทัย รามสูต ไนท์
ที่ปรึกษาต้นฉบับ : กรรณจริยา สุขรุ่ง
ที่ปรึกษารูปเล่ม : นิรมล มูนจินดา
กำกับศิลป์-ออกแบบปก : พีรัช ษรานุรักษ์
ภาพประกอบ : กวิน วิริยะรังสฤษฎ์
จัดรูปเล่ม : ชัยนิจ สุขเจริญดี
พิมพ์ครั้งแรก : กันยายน 2558 จำนวน 1,000 เล่ม
พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์
จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ราคาปก 300 บาท จำนวน 368 หน้า
ราคาพิเศษ 270 บาท
สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน
096-241-6239, 02-4415222
email : thurian.ch@gmail.com

DOWNLOAD