ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

ใจคน ชุมชน การเปลี่ยนแปลง : บทเรียนการนำร่วม จากผู้ขับเคลื่อนสังคม

ประสานงานการผลิต กานน คุมพ์ประพันธ์/ปัณฑิตา จันทร์อร่าม
บรรณาธิการวิชาการ กานน คุมพ์ประพันธ์
บรรณาธิการเล่มและพิสูจน์อักษร เพ็ญศิริ จันทร์ประทีปฉาย
แบบปก อัครา เมธาสุข
รูปเล่ม/ผลิต บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
จัดพิมพ์โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ราคาปก 220 บาท 312 หน้า
ราคาพิเศษ 200 บาท

สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน
096-241-6239, 02-4415222
email : thurian.ch@gmail.com

DOWNLOAD

Tagged