ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

ถอดบทเรียนกิจกรรมเสริมศักยภาพ เครือข่ายโครงการผู้นำแห่งอนาคต

หนังสือผู้นำแห่งอนาคต: ความรู้ฉบับพกพา
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม 2560
จำนวน 1,000 เล่ม ราคา 120 บาท จำนวน 152 หน้า

บรรณาธิการ วรพงษ์ เวชมาลีนนท์
ผู้วาดภาพประกอบ อรทัย กุศลรุ่งรัตน์
พิสูจน์อักษร อมรรัตน์ เกรียงขจร
แบบปก อัครา เมธาสุข
รูปเล่ม บุศรินทร์ อังศกุลชัย
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ ภาพพิมพ์

-----------------------------------------------------------------------

"โครงการผู้นำแห่งอนาคต : สร้างเสริมเครือข่ายผู้นำสู่วิถีสุขภาวะทางปัญญา" ได้ทำการพัฒนาและเผยแผ่องค์ความรู้ด้านภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สังคมไทยเข้าใจและเห็นคุณค่าของภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ อันจะนำไปสู่จินตนาการและค่านิยมใหม่ในการเปลี่ยนแปลงประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะทำงานได้รวบรวม สะสม ผสมผสาน และกลั่นองค์ความรู้ด้านภาวะการนำกระบวนทัศน์ใหม่ ทั้งในแง่ของคลังความรู้ และในแง่ของการถอดบทเรียนการทำงาน ออกมาเป็นหนังสือเล่มเล็กๆ เล่มนี้

หมวดที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือ รายงาน “ถอดบทเรียนกิจกรรมเสริมศักยภาพเครือข่ายโครงการผู้นำแห่งอนาคต”
ซึ่งเป็นการทบทวนและถอดบทเรียนกิจกรรมของโครงการโดยหยิบยกประเด็นที่มีความสำคัญลุ่มลึกจากกิจกรรม และข้อคุณสมบัติต่างๆ ที่ถือได้ว่าเป็นแก่นสารในการพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการมาอภิปรายและสำรวจว่า โครงการได้ใช้กระบวนการอะไรบ้างในการสร้างคุณสมบัติเหล่านี้ให้เกิดขึ้น พร้อมกับการยกตัวอย่างกิจกรรมและเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมว่ากิจกรรมเหล่านี้สร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้าง

DOWNLOAD

Tagged