ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

นำทางข้างใน : ประสบการณ์บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงและเติบโต

ความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่มักมีจุดเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ
การเปลี่ยนแปลงแม้ในระดับปัจเจกก็มีพลังมากพอจะสร้างคุณูปการต่อสังคม
การเปลี่ยนแปลงภายในเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นความเปลี่ยนแปลงในมิติอื่นๆ

ประสบการณ์จริงของผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมสิบสองท่าน
ถ่ายทอดผ่านการสนทนาและสะท้อนย้อนมองเส้นทางชีวิตตนเอง
ที่ได้ถูกหล่อหลอมผ่านประสบการณ์หลากหลาย
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเติบโต
ทั้งในเชิงความรู้ ทักษะ ความคิด จิตวิญญาณ
จนกลายเป็นแรงผลักให้ก้าวมาเป็นนักขับเคลื่อนสังคม
ที่ทำงานเพื่อผู้อื่นอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

เรื่องราวของพวกเขาจะนำมาซึ่งพลัง ความหวัง และแรงบันดาลใจ
ให้ผู้อ่านมองเห็นศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของตนเอง
ในการเป็นผู้นำสร้างความเปลี่ยนแปลง

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
หนังสือ นำทางข้างใน : ประสบการณ์บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงและเติบโต
สัมภาษณ์ : ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ / ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ
ถ่ายภาพ : ศุภจิต สิงหพงษ์
บรรณาธิการเล่มและพิสูจน์อักษร : เพ็ญศิริ จันทร์ประทีปฉาย
ที่ปรึกษา : นิรมล มูนจินดา / กานน คุมพ์ประพันธ์ / นรรณ วงศ์พัวพันธุ์
ศิลปกรรม : ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
ออกแบบปก : antizeptic

จัดพิมพ์โดย #โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ราคาเล่มละ 350 บาท จำนวน 255 หน้า
*รับส่วนลดพิเศษเมื่อสั่งซื้อพร้อม นำร่วม-ร่วมนำ ฯ เล่ม 1 และ 2
สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน
096-241-6239, 02-4415222
email : thurian.ch@gmail.com

DOWNLOAD