ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

นำร่วม-ร่วมนำ ความหมายของการนำผ่านชีวิตและการงาน เล่ม 2

"เมื่ออ่านหนังสือนี้จบแล้ว คงต้องพาตนเองไปยืนบนยอดภูเขา
แล้วมองลงมาที่ภูมิสังคมเบื้องล่าง
ซึ่งจะไม่เห็นแค่ต้นไม้แปลกๆ 15 ต้น
แต่ใคร่ครวญด้วย "ตาใน" จนเห็น "ป่าแห่งมนุษย์"
เราไม่ควรมอง 15 คนเป็นแค่ปรากฎการณ์หรือเหตุการณ์ (event)
แต่เห็นแบบแผนและโครงสร้าง (patterns and structures)
ของคุณค่าและความหมายของความเป็นมนุษย์ที่ได้เปล่งประกาศออกมาเป็นพลังงานที่ปั้นแต่ง
เป็นแรงบันดาลใจ ที่ดึงดูดผู้คนให้ออกจากกำแพงที่แต่ละคนดำรงอยู่
มาร่วมสนทนา ร่วมทำ เกิดพลังทวีคูณ"
ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์

นำร่วม-ร่วมนำ
ความหมายของการนำผ่านชีวิตและการงาน เล่ม 2

๐กิตติชัย งามชัยพิสิฐ ๐นุชนารถ บุญคง ๐เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ ๐พร้อมศิริ ภาษยะวรรณ์ ๐เพียร เพลินบรรณกิจ ๐ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ ๐ไมตรี จงไกรจักร์ ๐สรยุทธ รัตนพจนารถ ๐สิริวรรณ-ปุณพจน์ ศรีเพ็ญจันทร์ ๐อนุกูล ทรายเพชร ๐อภิศักดิ์ ทัศนี ๐อรุษ นวราช ๐อัจฉรา วัฒนาภา ๐อาทิตย์ โกวิทวรางกูร

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
หนังสือนำร่วม-ร่วมนำ
ความหมายของการนำผ่านชีวิตและการงาน เล่ม 2
เรียบเรียง : นิรมล มูนจินดา
ภาพ : ศุภจิต สิงหพงษ์
บรรณาธิการต้นฉบับ : วรพงษ์ เวชมาลีนนท์
ออกแบบปก : วันทนี เจริญวานิช นิรมล มูนจินดา

จัดพิมพ์โดย #โครงการผู้นำแห่งอนาคต
ราคาเล่มละ 400 บาท จำนวน 287 หน้า
*รับส่วนลดพิเศษเมื่อสั่งซื้อพร้อม นำร่วม-ร่วมนำ ฯ เล่ม 1
สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณทุเรียน
096-2416239, 02-4415222
email : thurian.ch@gmail.com

ดาวน์โหลดฉบับเต็มที่นี่
https://drive.google.com/file/d/0BzRa8g1ltRZWaUNpelRSaTlHazA/view?usp=sharing

DOWNLOAD