ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโครงการผู้นำแห่งอนาคต

หัวข้อ “คุณธรรม นำร่วม และการเปลี่ยนผ่าน : ภาวะผู้นำภูมิปัญญาตะวันออก”
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.00 น.
ณ ห้องประชุม Infinity 2 โรงแรมพูลแมน ซอยรางน้ำ

DOWNLOAD

Tagged