ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

คลังความรู้

รายงานประสบการณ์การเข้าร่วมอบรม Process Work : Gender and Sexuality

นำกระบวนการ
โดย Gill (Gillian) Emslie
วันที่ 22 -25 มกราคม พ.ศ. 2558
บันทึกและเรียบเรียง
โดย กานน คุมพ์ประพันธ์
ผู้ประสานงานวิชาการ

DOWNLOAD