ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

บันทึกเวทีการเรียนรู้เครือข่ายคนรุ่นใหม่ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ภาคใต้

เครือข่ายคนรุ่นใหม่ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ภาคใต้
วันที่ 11-14 กันยายน 2558
โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

DOWNLOAD