ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

บันทึกเวทีการเรียนรู้เครือข่ายคนรุ่นใหม่ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ภาคเหนือ

เครือข่ายคนรุ่นใหม่ ปลุกพลังเปลี่ยนไทย ภาคเหนือ
24 - 26 กรกฎาคม 2558
โรงแรมเรือนแพ จ.พิษณุโลก

DOWNLOAD