ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

โครงการเครือข่ายคนรุ่นใหม่ ปลุกพลังเปลี่ยนไทย

ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีความร่วมมือเพื่อการพัฒนาต่างๆ อาทิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อคนไทย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) และเครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจและภาคสังคมต่างๆ ได้ร่วมมือดำเนินโครงการ “ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย (Inspiring Thailand)”
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 ประการคือ
1) สร้างภาคีเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
2) สร้างวิสัยทัศน์ร่วมการพัฒนาประเทศไทย
3) พัฒนาผู้นำเพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และนำไปสู่การปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงได้จริง
4) สร้างค่านิยมใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด Big people, Big dream, Big change, และ Big impact
การดำเนินงานดังกล่าว มุ่งสนับสนุนให้เกิดโครงการเปลี่ยนประเทศไทยทั้งในระดับจังหวัด และในระดับประเทศไทย ภายใต้การรณรงค์ “ร้อยโครงการเปลี่ยนประเทศไทย” โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการหนุนเสริมสร้างผู้นำรุ่นใหม่จำนวนมากเพื่อเป็นต้นแบบ ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประเทศในระยะยาว ซึ่งการพัฒนาภาวะผู้นำหรือการสร้างผู้นำในบริบทนี้ วางอยู่บนพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นทั้งผู้นำรุ่นรุ่นกลางและรุ่นใหม่ ที่ร่วมทำงานเป็นเครือข่ายจากหลากหลายภาคส่วน (multi-sectors) บนฐานการปฏิบัติการจริง (real sector)

ดังนั้น โครงการผู้นำแห่งอนาคต คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการสนับสนุนของ สสส. จึงเห็นควรจัดทำ เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายคนรุ่นใหม่ ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย” เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วม และเป็นการหนุนเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นกลางถึงคนรุ่นใหม่ จากภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทและหน้าที่อยู่บนพื้นฐานการปฏิบัติการจริง จาก ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ ๕ คน โดยกำหนดจัดเสวนาในรูปแบบของกระบวนการเรียนรู้ร่วมเป็นรายภูมิภาค

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคนรุ่นใหม่ ปลุกพลังเปลี่ยนไทย
สานพลังผู้นำรุ่นใหม่: เสริมพลังด้านในและเชื่อมโยงเครือข่ายทุกภาคส่วน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมของผู้นำเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้โครงการปลุกพลัง เปลี่ยนไทย
๒. เพื่อหนุนสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะผู้นำรุ่นกลางและผู้นำรุ่นใหม่ ให้ค้นพบศักยภาพและพลังจากด้านใน ตลอดจนธำรงรักษาความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างยั่งยืน
๓. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสร้างผู้นำบนพื้นฐานของการทำงานของหลากหลายภาคส่วนและบนฐานการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงจริง
๔. เพื่อประสานความร่วมมือสถาบันด้านการพัฒนาผู้นำในประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้นำตั้งแต่รุ่นกลางถึงคนรุ่นใหม่ จากภาคส่วนต่างๆ ที่มีบทบาทและหน้าที่อยู่บนพื้นฐานการปฏิบัติการจริง
จาก ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ ๕ คน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓๘๕ คน

กำหนดวันเวลา สถานที่ ๔ เวที
๐ เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาคเหนือ
วันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฏาคม ๕๘ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จ.พิษณุโลก
๐ เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๕๘ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น
๐ เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาคใต้
วันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๕๘ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฏร์ธานี
๐ เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตก
วันที่ ๒ – ๔ ตุลาคม ๕๘ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ

กระบวนกร
1. คุณธนัญธร เปรมชื่นใจ และทีมงาน 7 Presents
2. คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์ และทีมงาน Creative Move

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้นำร่วมได้รับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการร่วมขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงประเทศ
2. แนวคิดเรื่องกระบวนการนำร่วม ได้รับการสานต่อเพื่อเป็นพลังในการหนุนเสริมค่านิยมร่วมใหม่ของสังคมไทย
3. เครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมไทย