ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

นิรมล มูนจินดา (แตง)

นักวิชาการสื่อสาธารณะ โครงการผู้นำแห่งอนาคต
สร้างสรรค์โครงการสื่อรุ่นใหม่-ดวงตาใหม่ ปลุกพลังสร้างสรรค์สื่อ