ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

เสาวลักษณ์ เขียนนอก (สร้อย)

กลุ่มนวตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม
กระบวนกร http://7presents.com/