ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ธนัญธร เปรมใจชื่น (น้อง)

ผู้อำนวยการสถาบัน 7 Presents
http://7presents.com/