ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

ภาณุวัฒน์ เทพศิลา (มาร์ค)

นักศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
232/9 หมู่ 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000