ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วรัญญู บุญเย็น (เท่ห์)

นักศึกษาคณะวิทยาลัยการปกครอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123/2017 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002