ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

วัชรากร รัตนะปัญญา (โอ๊ค)

นักศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ ม.มหาสารคาม
412/6 ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000