ร่วมสร้างพลังแห่งการฟื้นฟูและสร้างสรรค์สังคม
(TOWARDS A RESILIENT SOCIETY)

เครือข่ายคนรุ่นใหม่

พัชรพงษ์ อุทธิสินธ์ (เบล)

นักศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ
ม.มหาสารคาม เลขที่ 158 หมู่ 5 ต.หนองผือ อ.จตุรพักพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180